+ 381 11 4047 100 office@brzipopis.rs

UGOVOR O LICENCI ZA PROGRAMSKI PAKET BRZI POPIS

1.      Definicije pojmova

Ponuđač (proizvođač) je preduzće Omnisoft d. o. o. iz Beograda, Vojvode Stepe 129, PIB: 106990529. Ponuđač u svoje ime i za svoj račun zaključuje Ugovor o licenci sa naručiocem.

Naručilac je pravno ili fizičko lice koje je po osnovu svoje porudžbine za programski paket i eventualno zaključenih dodatnih ugovora, od ponuđača primilo predračun odnosno račun, platio predračun odnosno račun i zatim od ponuđača primilo parametre za korišćenje web aplikacije i android mobilne aplikacije.

Programski paket podrazumeva računarski program Brzi Popis, koji se sastoji od web aplikacije i android mobilne aplikacije.

Pisana uputstva označavaju pisana uputstva za korišćenje programskog paketa. Jedino pisana uputstva su relevantna za definiciju greške. Pisana uputstva su dostupna naručiocu na internet stranicama ponuđača.

Prava intelektualne svojine su sva autorska, srodna, druga prava, uključujući i sui generis pravo onoga ko formira baze podataka, kao što to reguliše Zakon o autorskom i srodnim pravima, kao i sva druga prava intelektualne svojine, naročito prava industrijske svojine, kao što ih regulišu važeći zakoni u oblasti industrijske svojine Republike Srbije, kao i druga prava slična pravima intelektualne svojine, a koja su predmet Ugovora o licenci ili drugog ugovora, zaključenog između ponuđača i naručioca.

Ugovor o licenci podrazumeva ovaj Ugovor o licenci za korišćenje programskog paketa kao dodatnih prava naručioca u vezi sa programskim paketom i određuje uslove korišćenja programskog paketa. Ugovor o licenci zaključuju ponuđač i naručilac.

Dodatni ugovori su ugovori koje zaključe ponuđač i naručilac ili koje mogu da zaključe u vezi sa programskim paketom, kao što su Ugovori o uslugama.

Računarska radna stanica je jedna računarska radna stanica ili uređaj sa sličnom funkcionalnošću, preko koje korisnici koriste ili imaju pristup do programskog paketa i/ili podataka Naručioca, a koje obrađuje računarski program Brzi Popis.

Korisnik je fizičko lice koje preko računarske radne stanice može da koristi ili da pristupa do programskog paketa, i/ili preko računarskog programa Brzi Popis da pristupa do podataka naručioca, a koje obrađuje računarski program Brzi Popis.

Naručilac šalje porudžbinu ponuđaču preko ponuđačeve internet stranice ili na neki drugi način i njome izražava svoju volju za zaključenje ugovora o licenci za željenu varijantu programskog paketa, kao i za zaključenje eventualnih dodatnih ugovora i u porudžbini definiše i broj korisnika koji smeju da koriste programski paket.

Predračun po osnovu porudžbenice naručiocu ispostavlja ponuđač. U predračunu je navedena varijanta programskog paketa, cena, period važenja licenci, broj korisnika koji smeju da koriste programski paket. U predračunu je takođe definisana dinamika plaćanja kupovne cene i/ili eventualne cene dodatnih ugovora, na primer, broj rata u određenom vremenskom periodu. Predračun sadrži takođe upućivanje na važenje odredbi ovog Ugovora o licenci i navođenje internet stranice gde je taj Ugovor o licenci objavljen. Predračun u delu, gde su navedeni varijanta programskoga paketa, kupovna cena, period važenja licenci i broj korisnika koji smeju da koriste programski paket i dinamiku plaćanja, postaje deo Ugovora o licenci.

Datum aktivacije je datum kada je izvršena aktivacija programskog paketa. Pristupom bilo web ili android mobilnoj aplikaciji Brzi Popis preko parametara koje je dostavio Ponuđač, Naručilac prihvata odredbe iz Ugovora o licenci.

Datum važenja licence predstavlja datum do kada registrovani korisnici mogu da upotrebljavaju programski paket.

Greška je delovanje ili sadržina programskog paketa koja je u suprotnosti sa specifikacijama i namenom kao što su opisane u pisanim uputstvima. Prijava greške znači unos opisa greške od strane naručioca putem web adrese https://brzipopis.rs/podrska/ koja se pošalje izvršiocu podrške.

 

2.      Zaključenje Ugovora o Licenci

Naručilac šalje Ponuđaču porudžbinu koja mora da sadrži ime, odnosno naziv naručioca (lično ime i prezime ako se radi o fizičkom licu, odnosno poslovno ime i sedište ako se radi o pravnom licu), adresu, poreski broj i eventualne druge identifikacione podatke, uključujući adresu elektronske pošte naručioca. Naručilac snosi isključivu odgovornost za pravilnost i istinitost identifikacionih podataka koje šalje Ponuđaču. Na osnovu porudžbenice Ponuđač šalje Naručiocu predračun odnosno račun.

Kada Naručilac plati predračun odnosno račun, Ponuđač u porudžbenici koju šalje naručiocu na navedenu adresu elektronske pošte, dostavlja podatke sa parametrima za pristup apliaciji registrovanih Korisnika.

Pristupom bilo web ili android mobilnoj aplikaciji Brzi Popis preko parametara koje je dostavio Ponuđač, Naručilac prihvata odredbe iz Ugovora o licenci.

Smatra se da je Naručilac upoznat sa sadržinom ovog Ugovora ako je na nju izričito upozoren na predračunu ili računu i ako je sadržina tog Ugovora objavljena na internet stranici koja je navedena na predračunu ili računu.

Licenca za upotrebu programskog paketa podrazumeva pristup registrovanog Korisnika putem računarske radne stanice tako da jedan Korisnik može da pristupi web aplikaciji programskog paketa sa bilo kojeg uređaja koji to Korisniku omogućava, dok mobilnoj android aplikaciji Korisnik može da pristupi samo sa jednog uređaja – onog na kojem je izvršena registracija tog Korisnika.

U slučaju promene android mobilnog uređaja koji je upotrebljen za registraciju Korisnika, Naručilac neće biti u mogućnosti da upotrebljava programski paket sa drugog android mobilnog uređaja. U takvoj situaciji Naručilac je u obavezi da obavesti Ponuđača o promeni radne stanice. Naručiocu je dozvoljeno da u toku perioda važenja licenci zameni uređaj dva puta, odnosno registruje najviše tri različita uređaja za jednog Korisnika. Nakon toga, licenca se smatra isteklom, odnosno iskorišćenom i Naručilac može ponovo upotrebljavati program samo ukoliko izvrši produžavanje licence novom kupovinom za novi period.

Programski paket ne sme da se upotrebljava ukoliko se Naručilac ne slaže sa bilo kojom odredbom ovog Ugovora o licenci. U tom slučaju, a najkasnije u roku od 7 dana od plaćanja predračuna ili računa, Naručilac ima pravo da na uobičajen način obavesti Ponuđača da neće upotrebljavati programski paket i da zahteva povraćaj celokupne kupovne cene, koju mu je Ponuđač dužan vratiti u roku od 30 dana od prijema blagovremenog zahteva. Ukoliko je Naručilac upotrebljavao programski paket u navedenom periodu, gubi pravo na zahtev za povraćajem sredstava za kupljenu licencu. U slučaju povraćaja sredstava, sve eventualne troškove snosi Naručilac.

 

3.      Prava intelektualne svojine na programskom paketu

Ponuđač garantuje Naručiocu da je ponuđač na važeći način stekao sva autorska prava i prava intelektualne svojine na programskom paketu koja Naručiocu omogućavaju korišćenje programskog paketa, ili da je Ponuđač imalac svih autorskih prava i prava intelektualne svojine na programskom paketu.

Zaključenjem Ugovora o licenci na Naručioca ne prelaze nikakva autorska prava ili Intelektualne svojine, nego, Naručilac stiče jedino neisključivo, neprenosivo i ograničeno pravo na korišćenje programskog paketa u periodu koji je definisan na računu odnosno predračunu.

U slučaju da treće lice prema Naručiocu usmeri zahtev u kome će tvrditi da je imalac bilo kakvih prava intelektualne svojine na programskom paketu, odnosno da Ponuđač nije od njega valjano dobio sva prava intelektualne svojine na programskom paketu koje Naručiocu omogućavaju korišćenje programskog paketa, Ponuđač se obavezuje da će Naručioca braniti od takvog zahteva. Obaveza Ponuđača iz ove tačke važi u slučaju da je Naručilac obavestio Ponuđača o zahtevu trećeg lica još pre nego je Naručilac bilo kada zahtev trećeg lica prihvatio. Obaveza Ponuđača iz ove tačke, uzimajući u obzir zakonska ograničenja, prestaje posle 3 (tri) meseca od dana kada je Naručilac saznao za zahtev trećeg lica.

 

4.      Uslovi korišćenja programskog paketa

Naručilac može da pristupi web aplikaciji programskog paketa sa neograničenog broja računarskih radnih stanica koristeći parametre za pristup koje je dobio od Ponuđača u toku perioda važenja licence.

Naručilac može da pristupi android mobilnoj aplikaciji programskog paketa samo sa jednog uređaja koristeći parametre za pristup koje je dobio od ponuđača u toku perioda važenja licence.

Naručilac može da zameni uređaj koji je registrovan na određenog Korisnika najviše dva puta u toku perioda važenja licence, što Naručiocu omogućava da upotrebi 3 uređaja za period važenja licence koji će biti registrovani na jednog istog Korisnika, ali nikad više od jednog uređaja u isto vreme. Nakon toga, licenca se smatra isteklom, odnosno iskorišćenom i Naručilac može ponovo upotrebljavati programski paket samo ukoliko izvrši produžavanje licence novom kupovinom za novi period.

Naručilac ne može samostalno da izvrši zamenu mobilnog uređaja. Da bi se izvršila zamena mobilnog uređaja koji je upotrebljen za registraciju određenog Korisnika, Naručilac je u obavezi da obavesti Ponuđača o promeni, kako bi Ponuđač izvršio promenu u sistemu i omogućio Naručiocu da nesmetano nastavi da upotrebljava programski paket.

Bez izričite pisane dozvole Ponuđača, uzimajući u obzir zakonska ograničenja Ponuđačevih prava, Naručilac ne sme da reprodukuje sastavne delove ili celokupan programski paket, bez obzira na to da li je reprodukovanje privremeno ili trajno, kao i kojim sredstvom i u kom obliku je izvedeno.

Bez izričite pisane dozvole Ponuđača, uzimajući u obzir zakonska ograničenja Ponuđačevih prava, Naručilac ne sme da prevodi, prilagođava, priređuje ili bilo kako drugačije prerađuje programski paket, uključujući i otklanjanje grešaka.

Naručilac programskog paketa, uzimajući u obzir zakonska ograničenja Ponuđačevih prava, ne sme distribuirati program u bilo kom obliku i ne sme ga davati u zakup.

Nije dozvoljeno prevođenje aplikacije na druge jezike kao i pravljenje njenih derivativnih verzija. Nije dozvoljeno izvlačenje izvornog koda aplikacije. Sama aplikacija, njen izvorni kod, kao i svi žigovi, autorska prava, prava na baze podataka i ostala prava intelektualne svojine u vezi s tim, isključivo su vlasništvo proizvođača aplikacije, kompanije Omnisoft d.o.o.

Istekom perioda važenja licence, Naručilac gubi pravo na upotrebljavanje Programskog paketa i dužan je mobilnu android aplikaciju da ukloni sa uređaja na koje je instalirana.

Proizvođač aplikacije (kompanija Omnisoft d.o.o.) će nastojati da aplikacija bude što korisnija i efikasnija. Iz tog razloga proizvođač zadržava pravo da menja i ažurira aplikaciju, u bilo koje vreme i iz bilo kojeg razloga. Proizvođač aplikacije će nastojati da uvek nudi najažurniju verziju aplikacije. Treba imati na umu da proizvođač aplikacije zavisi od trećih strana kod stavljanja na raspolaganje novih verzija aplikacije. Proizvođač aplikacije ne snosi odgovornost ukoliko Korisnik nema instaliranu poslednju verziju aplikacije.

Aplikacija Brzi Popis trenutno je dostupna za uređaje sa Android operativnim sistemom. Preuzimanjem bilo koje verzije aplikacije Korisnik se obavezuje na poštovanje ograničenja aplikacije po pitanju minimalne verzije Android operativnog sistema na kojoj aplikacija radi. Proizvođač aplikacije se ne obavezuje da će uvek ažurirati aplikaciju tako da odgovara verziji Android operativnog sistema koja se nalazi na uređaju Korisnika.

Proizvođač aplikacije zadržava pravo da u budućnosti omogući rad aplikacije i na drugim operativnim sistemima.

 

5.      Dodatna prava Naručioca u vezi sa programskim paketom

Pravo na podršku, uključujući otklanjanje grešaka, i drugih usluga. Podrška je jedna od usluga i znači pomoć Naručiocu u vezi korišćenja ili delovanja programskog paketa, uključujući otklanjanje grešaka. Podrška i usluge se mogu izvršavati na sledeće načine:

Podršku i druge usluge obezbeđuje Ponuđač ili izvršioci podrške. Za stvarno izvršenje podrške i drugih usluga Ponuđač ili izvršilac podrške ima pravo na povraćaj troškova koji time nastaju i čija je visina određena važećim cenovnikom Ponuđača ili izvršilaca podrške.

Ponuđač ili izvršilac podrške podršku obezbeđuju isključivo za najnoviju verziju programskog paketa. Za izvršenje podrške i drugih usluga na daljinu naručilac je dužan da obezbedi adekvatne tehničke mogućnosti po specifikaciji ponuđača.

Svi troškovi koji nastanu upotrebom aplikacije Brzi Popis idu isključivo na teret Korisnika aplikacije. Ponuđač, odnosno proizvođač aplikacije ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak, direktan ili indirektan, koji Korisnik doživi kao rezultat upotrebe aplikacije.

 

6.      Garancija na programski paket

Ponuđač jemči naručiocu da programski paket deluje bez greške, u roku od 30 (trideset) dana od datuma aktivacije.

Ponuđačeva jedina obaveza i naručiočevo jedino pravo po osnovu definisane garancije, jeste da u slučaju da programski paket ne deluje u skladu sa prethodno navedenim, naručilac o tome  obaveštava ponuđača (na način opisan u tački 5), a ponuđač zatim popravi odnosno zameni programski paket naručiocu.

Rok za otklanjanje eventualnih nepravilnosti u radu programskog paketa je 30 radnih dana od datuma potvrde ponuđača da je u pitanju nepravilnost u radu programskog paketa nakon prijavljene nepravilnosti od strane naručioca na način opisan u tački 5.

Naručilac po osnovu ograničene garancije nema prava popravku, odnosno zamenu programskog paketa, a ponuđač istovremeno nema po osnovu iste ove garancije bilo kakve obaveze, ako je do nedelovanja došlo zbog korišćenja programskog paketa u suprotnosti sa ugovorom o licenci, pisanim uputstvima ili bilo kakvim postupanjem, događajem ili okolnostima na strani naručioca ili ako je naručilac podršku, održavanje, otklanjanje grešaka, nadgradnju ili bilo kakav drugi zahvat u programski paket poverio licima koja nisu sertifikovani izvršioci podrške ponuđača.

Ponuđač ne daje nikakve druge garancije niti naručiocu niti trećim licima osim ograničene garancije za programski paket, kao što je određeno ovim članom.

 

7.      Odnos ugovora o licenci prema dodatnim ugovorima

Naručilac može sa ponuđačem da zaključi i druge ugovore koji regulišu prava i obaveze strana u vezi s proizvodima i uslugama ponuđača.

 

8.      Izjava o isključenju odgovornosti ponuđača

Ponuđač, njegovi dobavljači, njegovi saugovarači kao i izvršioci podrške ni u kom slučaju, uzimajući u obzir minimalna zakonska ograničenja o isključenju odgovornosti, naručiocu ili trećim licima ne odgovaraju ni za kakvu vrstu štete koja nastane naručiocu ili trećim licima ili bi mogla nastati zbog korišćenja ili nekorišćenja programskog paketa, ili zbog bilo kakve izmene ili prilagođavanja programskog paketa, a koje je naručilac ili treće lice izvršilo po osnovu bilo kog ugovora sa ponuđačem ili neopravdano, ili iz bilo kog drugog razloga koji proističe iz ugovora o licenci. Zbog eliminacije sumnje o vrsti štete iz pređašnjeg stava uključuju se, ali nisu ograničena na umanjenje imovine (obična šteta), sprečavanje uvećanja imovine (izgubljena dobit), prouzrokovanje telesnih ili duševnih bolova ili straha drugome kao i narušavanje ugleda pravnog lica (neimovinska šteta).

Ponuđač, njegovi dobavljači, njegovi saugovarači kao i izvršioci podrške naručiocu ili trećim licima ne odgovaraju ni za kakvu vrstu štete koja nastane naručiocu ili trećim licima ili bi mogla nastati zbog toga što je naručilac podršku, održavanje, otklanjanje grešaka, nadogradnju ili bilo kakav drugi zahvat koji se odnosi na programski paket poverio licima koja nisu ponuđačevi sertifikovani izvršioci podrške.

Određene funkcije aplikacije zahtevaće aktivnu internet vezu bilo Wi-Fi, ili obezbeđenu od strane provajdera mobilne mreže. Proizvođač aplikacije ne snosi odgovornost za rad aplikacije u punoj funkciji ukoliko Korisnik nema pristup aktivnoj internet vezi.

U periodima redovnog održavanja sistema, postoji određena verovatnoća da programski paket ne bude dostupan korisniku za korišćenje. Proizvođač, odnosno ponuđač ne snose odgovornost za bilo kakvu vrstu eventualne štete nastale u takvim periodima.

Ponuđačeva celokupna odgovornost ni u kom slučaju, bez obzira na visinu štete i uzimajući u obzir samo minimalna zakonska ograničenja isključenja odgovornosti, ne iznosi više od kupovne cene.

 

9.      Trajanje ugovora, raskid ugovora i povrat sredstava

Ovaj ugovor o licenci je zaključen na period od 1 (jedne) godine.

Raskid ugovora nije moguć nakon 30 (trideset) dana od trenutka važećeg zaključenja ovog ugovora.

Raskid ugovora mora biti pisan i izjavljen suprotnoj strani slanjem elektronske pošte (emaila) odgovarajuće sadržine koja nedvosmisleno ukazuje da se ugovor raskida. Ponuđač šalje raskid na adresu elektronske pošte (email) korisnika licence, a naručilac na adresu elektronske pošte (email) licence@brzipopis.rs.

Povrat sredstava (kupovne cene) nakon raskida ugovora moguć je isključivo ukoliko je naručilac u roku od 30 dana od trenutka važećeg zaključenja ovog ugovora prijavio nepravilnost u radu programskog paketa, a da tu nepravilnost ponuđač nije otklonio u roku definisanom u tački 6 ovog ugovora.

 

10. Kršenje ugovora i povlačenje

Ako naručilac prekrši bilo koju odredbu iz ovog ugovora, ponuđač može naručiocu odmah da onemogući korišćenje programskog paketa. Ova ponuđačeva aktivnost neće se smatrati kršenjem ovog ugovora. U takvom slučaju naručilac izričito dozvoljava ponuđaču da spreči korišćenje softverskog paketa na radnim stanicama korisnika. Isto tako ponuđač sme u takvom slučaju da raskine ugovor i da od naručioca zahteva da izbriše programski paket sa svih radnih stanica, kao i da uništi sve kopije programskog paketa u svojini naručioca, bez obaveze davanja naručiocu roka za otklanjanje kršenja ugovora.

Ponuđač zadržava pravo da vrši nadzor nad tim da li naručilac koristi programski paket u skladu sa odredbama ovog ugovora. Naručilac izričito dozvoljava da ponuđač sme u tu svrhu da koristi adekvatne tehničke mere.

U slučaju kršenja ovog ugovora od strane naručioca, ponuđač ima pravo na povraćaj celokupne štete koja je nastala za njega zbog kršenja.

 

11. Konačne odredbe

Naručilac ugovora o licenci ne sme da prenese u celosti odnosno bilo koja pojedinačna prava iz ugovora o licenci bez pisane dozvole ponuđača na treća lica.

Naručilac je saglasan da ga ponuđač može putem elektronske pošte (emaila) i na druge načine obaveštavati o novim varijantama programskog paketa, kao i o drugim novostima i promenama u ponudi.

Zaključenjem ovog ugovora naručilac je saglasan da ponuđač sme da prikuplja i koristi podatke (kontakt podaci naručioca ili korisnika programskog paketa) u skladu sa važećim zakonodavstvom o zaštiti ličnih podataka. Naručilac jemči ponuđaču da su svi lični podaci, koje dostavlja ponuđaču, prosleđeni u skladu sa važećim zakonodavstvom o zaštiti podataka (jer je potrebno za izvršenje ugovora između ponuđača i naručioca). Ponuđač se obavezuje da će sa eventualnim ličnim podacima koje će dobiti na taj način, postupati u skladu sa važećim zakonodavstvom o zaštiti ličnih podataka. Ponuđač ne obrađuje lične podatke naručioca koji kao korisnik koristi programski paket.

Naručilac dozvoljava da podatke koje ponuđač ili izvršilac podrške dobiju prilikom zaključenja ili izvršavanja ugovora o licenci, uključujući i vreme izvršavanja podrške i ostalih usluga, ponuđač može u anonimnom obliku, ne da bi pri tom identifikovao naručioca, koristiti za svoje poslovne namene vezane isključivo za podršku, dijagnostiku, testiranje, istraživanje ili za dalji razvoj programskog paketa ili drugih proizvoda ili usluga ponuđača. Ponuđač se obavezuje da će sa eventualnim poslovnim tajnama koje će steći na taj način, postupati u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Ponuđač ni u kom slučaju nije odgovoran naručiocu ili trećim licima ukoliko mu je naručilac lične podatke, poslovne tajne ili bilo koju drugu vrstu podataka dostavio neopravdano ili bez adekvatnog pravnog osnova ili u suprotnosti sa važećim zakonodavstvom.

Ako se pokaže da je bilo koja odredba ugovora o licenci ništavna, to ne utiče na važnost drugih odredbi koje u celosti ostaju na snazi.

Ovaj ugovor o licenci je zaključen bez potpisa strana, u skladu sa odredbama o zaključenju ugovora o licenci u 2. poglavlju.

U slučaju spora u vezi sa bilo kojom odredbom Ugovora o licenci nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu, a merodavno je pravo Republike Srbije.